ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MUSEUMSHOP DEN HAAG

Algemene Voorwaarden voor Nederland

Museumshop Den Haag 
Ooststraat 43

2584XC Den Haag
Klantenservice [email protected]

Museumshop Den Haag is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer KVK72508914 . Ons Het bijbehorende BTW-nummer is: NL001511380B60

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Museumshop Den Haag: Museumshop Den Haag , gevestigd aan het lange Voorhout58b 2514eg Den Haag.

1.2. klant: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Museumshop Den Haag voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Museumshop Den Haag. Alle uitingen van Museumshop Den Haag op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Museumshop Den Haag is aangekomen.

3.3. De overeenkomst met Museumshop Den Haag komt tot stand op het moment dat Museumshop Den Haag het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Museumshop Den Haag een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4. De overeenkomst wordt door Museumshop Den Haag opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.

3.5. Museumshop Den Haag kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.

3.7. Museumshop Den Haag behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule Herroepingrecht

4.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.

4.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Museumshop Den Haag de annulering schriftelijk (brief, fax of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Museumshop Den Haag terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.

4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Museumshop Den Haag heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Museumshop Den Haag ([email protected]) te wenden. De klant kan de annulering ook per post sturen aan: 
Museumshop Den Haag 
Ooststraat 43

2584XC Den Haag 
Klantenservice [email protected]

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Museumshop Den Haag aan te geven.

4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast

Gevolgen van de herroeping en retour

4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval indien niet reeds bij Museumshop Den Haag bekend zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product of het gebruik daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product voor gebruik. Onder het "controleren van het product" verstaat men het uit proberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

4.9. De waren dienen te worden teruggestuurd aan het magazijn:
Museumshop Den Haag 
Ooststraat 43

2584XC Den Haag 
Klantenservice [email protected]

4.10. Bij vooruitbetaling betaalt Museumshop Den Haag het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Museumshop Den Haag is erkend.

5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in het te leverende land geldende BTW-percentage.

6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Museumshop Den Haag gecommuniceerd.

6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn vanaf 50 euro bestelling in de prijs inbegrepen. De verzendkosten van bestellingen buiten Nederland en Europa zijn afhankelijk van het gewicht en worden bij uw bestelling zichtbaar.

6.5. De minimum bestelwaarde is 5 euro (exclusief verzendkosten).

 

7. Levering en levertijd

7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Museumshop Den Haag in beginsel binnen drie dagen verstuurd. Museumshop Den Haag zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Museumshop Den Haag de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Museumshop Den Haag per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2. Indien Museumshop Den Haag een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Museumshop Den Haag zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling

8.1. Alle door Museumshop Den Haag aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig.

iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar Museumshop Den Haag.nl en ontvangt een bestelbevestiging.

iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, Regio Bank, Triodos Bank en Van Landschot Bankiers.

PayPal

PayPal is de veilige, eenvoudige manier van online betalen zonder dat u bijvoorbeeld uw creditcardnummer bekend hoeft te maken. Na betaling via PayPal keert de klant terug naar Museumshop Den Haag.nl en ontvangt een bestelbevestiging.

Creditcard

Voor betaling met creditcard (Visa, American Express, Mastercard en Diners Club) heeft de klant het creditcard nummer, de exacte naam zoals deze vermeld staat op de creditcard, de vervaldatum en de CVC code nodig. De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de klant direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Zodra de producten verzendklaar zijn gemaakt stuurt Museumshop Den Haag de factuurdetails binnen 2 dagen naar het creditcardbedrijf. Het bedrag zal worden afgeboekt volgens de persoonlijke afrekeningperiode van de klant. Indien de betaling te laat bij Museumshop Den Haag binnenkomt, behoudt Museumshop Den Haag zich het recht voor de extra aanmaningskosten op de klant te verhalen.

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

8.3. Bij betaling per overschrijving is de klant verplicht het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen te betalen. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij Museumshop Den Haag.

8.4. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Museumshop Den Haag verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

10. Privacy

10.1. Museumshop Den Haag respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie deprivacyverklaring van Museumshop Den Haag.

11. Slotbepalingen

11.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Museumshop Den Haag is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »